0212 465 44 23 (5 hat)

2021 Genel Kurul Daveti

2021 Genel Kurul Daveti

EGS BUSINESS PARK

KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.01.2022 Salı günü saat 14:00 da B 1 Blok 7. Kat 278 nolu Ofiste yıllık olağan toplantısını yapacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 12.01.2022 Çarşamba günü saat 14:00 da B 1 Blok 7. Kat 278 Numaralı Ofiste yapılacaktır.

Toplantıya katılacak kat maliklerinin toplantıdan önce kimliklerini, malikin şirket olması durumunda şirketi temsile yetkili kişiyi gösterir imza sirküleri ve benzeri belgeleri ibraz etmeleri, şahsen katılmayan kat maliklerinin kendilerini yetki belgesi (vekalet) ile temsil ettirmeleri rica olunur.

  ÖNEMLİ NOT

KAT MALİKLERİ, TOPLANTIDA KENDİLERİNİ, BİR VEKİL VASITASI İLE TEMSİL ETTİREBİLİRLER. VEKİLİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR. VEKİL BU SIFATINI KENDİSİNE YETKİ VEREN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN NOTERDEN ONANMIŞ İMZASINI TAŞIYAN BİR BELGE İLE TEVSİK ETMEK ZORUNDADIR.

            EGS BUSINESS PARK BİNA YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, Aziz şehitlerimiz ve 2021 yılı içinde kat maliklerimiz arasından vefat edenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu.
 2. Divan   heyetinin oluşturulması.
 3. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
 4. Yönetim   Kurulu faaliyet raporunun okunması.
 5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması.
 6. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ve hesaplarının görüşülmesi ve genel kurul onayına sunulması.
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
 8. Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
 9. Yeni Yönetim   Kurulu üyelerinin seçilmesi.
 10. Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
 11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
 12. 2022 Yılı ana gayrimenkul yönetim tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onayı.
 13. Teknik işletme, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, ortak alanların kullanım ve bakım onarım, yenilenmesi ile kiralanması ve benzeri konularda alınacak mal ve hizmetler ile yapılacak sözleşmeler konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 14. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan hukuki ihtilaflarda taraf olma yetkilerine ilave olarak, gerek kat malikleri, gerekse 3.şahıslar tarafından EGS Business Park aleyhine açılmış ve açılacak davalar ile müdahalenin men’i, eski hale iade, ecrimisil cezai şartın tahsili, aidat ödemeleri için açılacak davalar ve İcra takipleri ile yönetim planına aykırı her türlü davranışın önlenmesi için kat malikleri ile kiracılar aleyhine açılacak dava ve icra takiplerinde Ana Gayrimenkul Yönetim Kuruluna, bütün kat maliklerini resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarda, adli ve idari mercilerde temsil etmesi ve her türlü davada taraf olması, EGS Business  Park Blokları için her türlü hizmet alınması yada sözleşme hükümleri gereği 3. Şahıs, kurum, kuruluşlara veya mahkeme ve icra dairelerine sunulmak üzere teminat mektubu alınması veya nakdi teminat verilmesi konusunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve yetki verilmesi.
 15. Yönetim alacaklarının  ve  ortak gider borçlarının takip eden bir sonraki ayın en geç 10’una  kadar ödenmesi, gecikme durumunda  cari hesaplara yasal faiz ile birlikte Kat Mülkiyeti Kanunda öngörülen gecikme tazminatının aylık %2 olarak talep edilmesi, daha önce haklarında ikiden fazla hukuki takibe geçilenler hakkında hemen, haklarında icra takibi yapılmayanlara ödeme gününden 15 gün sonra  icra takibinin yapılması, tahsili kabil olmayan alacakların takibinden vazgeçilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması.
 16. Dilek ve temenniler.
 17. Kapanış.