0212 465 44 23 (5 hat)

Cafe İşletme İhale Duyurusu

Cafe İşletme İhale Duyurusu

Yönetim kurulumuzun 31.01.2018 Tarih ve 2018-10 sayı numaralı kararı çerçevesinde B1,B2,B3 blok önünde bulunan havuz mevkiinde çay, kahve içecek hizmetleri verecek ve aynı zamanda sigara içme alanı olarak kullanılacak alanın ihale yolu ile bir kuruluşa kiralanması kararı alınmıştır.

Arzu eden yatırımcıların 05.03.2018 / 23.03.2018 tarih aralığında web sitemizde ve duyuru panolarımızdaki İhale Şartnamesini incelemesi ve gerekli bilgileri almak üzere B1 blok 2. Kat 153 numaralı yönetim ofisine müracaat etmeleri rica olunur.

İhale Şartnamesi

1- Yönetim kurulumuzun 31.01.2018 tarih ve 2018-10 sayılı kararıdır.
2- İhale yolu ile kiraya verilecek alan ± %10 farkı ile yaklaşık 100 m2(net/bürüt)(ekteki krokide belirlenen alan) olandır.
3- Kira konusu yer mevcut hali ile kiralayana teslim edilecektir.
4- Dekorasyon ve teknik malzeme kiracı tarafından karşılanacaktır. Dekorasyonmalzemesi, ve teknik çalışmalarda yönetim onayı şarttır.
5- Dekorasyon ve kullanılan her türlü malzeme bina siluetine uygun,dokuyu değiştirmeyecek, katma değer sağlayacak şekilde seçilmeli ve yönetimin onayı ile kiralanan alanda uygulama yapılacaktır.
6- Kiralanan alanda, çay ,kahve ve soğuk içecek satışı yapılacak olup, Sıcak-Soğuk, Katı-Sıvı , Ambalajlı veya Ambalajsız hazırlanmış veya dışarıdan getirilmiş yemek servis aperatif yiyecek satışı yapılmayacaktır.
7- 6 madde de yazanlar dışında yapılacak her türlü satış akdin esaslı ihlali olup, tahliye nedenidir. Bu halde yönetim kiralanan alana yönelik her türlü ana binadan kaynaklı sarf kanallarını (elektrik, su doğalgaz vesair) kapatma hakkına sahiptir.
8- 6. Madde aykırı hareket nedeni ile 7. Madde kapsamında yapılacak uygulama neticesi kiracı yapmış olduğu yatırım bedelini yönetimden veya bina sakinlerinden talep edemez.
9- Ek krokide belirlenen ± %10 farkı ile yaklaşık 100 m2nin(net/bürüt) kira bedeli metrekaresi net 60,00 TL ‘den az olmamak üzere tekliflere göre belirlenecektir. Alanın kirası her ayın 1 ile 5 . günü arasında makbuz karşılığı nakden veya yönetimin banka hesap numarasına banka havalesi olarak ödenecektir.
10- B1,B2,B3 ve Çarşı bloğunda olduğu gibi işletmenin genel masraflara kullanılan alanın brüt metrekare fiyatı üzerinden katılımı olacaktır. Paylarına düşen masrafların ödemesi makbuz karşılığında kesilecek ve yönetimin banka hesap numarasına banka havalesi olarak yapılacaktır.
11- Yatırımcı firmanın kullanacağı Elektrik ve kullanma suyu firma tarafından kurulacak olan süzme sayaçlar bina teknik personeli ve yatırımcı yetkilisi tarafından her ay sonlarında okunacak ve harcama tespit tutanağı ile belirlenecektir. Belirlenen harcamalar elektrik ve su harcaması olarak makbuz karşılığında yatırımcı firmadan tahsil edilecektir.
12- Hizmet verilecek yada alınacak alanda sadece çay, kahve ve soğuk içecek servisi oturmalı veya oturmasız olarak verilecek olup, kullanım alanı ekli krokide belirlenen alan ile sınırlıdır.
13- Kullanılacak alanın temizliği yatırımcı firmanın ukdesi altındadır.İlgili alan atıklarının ve çöplerinin yatırımcı firma tarafından görsel kirliliğe sebebiyet vermeden blok çöp toplama alanlarına getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu katık atık nedeni ile Belediyenin tahakkuk ettireceği her türlü resim harç vergi kiracıya aittir.
14- Otopark alanı ile ilgili yönetimin almış olduğu karar çerçevesinde kullanım alanına düşen otopark giriş kartı yatırımcıya teslim edilecek ve yatırımcı tarafından binanın ortak alanları katiyen park olanı olarak kullanılmayacaktır.
15- Tahsis edilen alanın dışında ortak alanlarda malzeme depolamak, biriktirmek görsel kirliliğe yol açmak yasaktır katiyetle yapılamaz.
16- Kullanılan alan içerisinde veya dışında katiyetle müzik yayını veya benzeri ses kirliliğine sebep olacak elektronik yayın yapılamaz.
17- Digitürk, Tivibu, Dsmart vb. kablolu veya kablosuz hiçbir ekranlı tv yayını bağlanamaz ve yayın yapılamaz.
18- Yatırımcı firma tarafından alanda yapılmak istenen değişiklikler ve ilaveler ancak ve ancak yönetimim onayı ile yapıla bilinir.
19- Belediye ruhsat işlemlerini ( müracaat ,harç vs. işlemler )kiracıya aittir.
20- Bina yönetim planı şartname ve kira kontratının ayrılmaz parçasıdır. Bu şartname yönetim planına aykırılık teşkil etmesi, yönetim planında var olan hükümleri ortadan kaldırmaz. Kiracı bu şartname hükümlerine aykırı her hangi bir uygulamayı kendisi lehine kazanılmış hak olarak değerlendiremez. Uyarıya rağmen yönetim planına uymaması sözleşenin haklı nedenle feshi nedenidir.
21- Kiralama iki yıl süreli olup süre sonunda karşılıklı müzakere sonunda anlaşma halinde kira kontratı uzatılacaktır.Aksi halde kiracı ekli krokide yer alan mecuru olduğu gibi şimdiki hali ile boş, temiz hasarsız olarak iade eder. Yaptığı imalat nedeni ile oluşan her türlü değişikliği eski haline getirerek iade etmesi esaslı unsurdur.
22- Kiracı üç aylık kira karşılığı teminat mektubunu veya bu miktar nakit parayı yönetim hesabına teminat olarak yatırmak zorundadır. Bu teminat akdin her hangi bir nedenle feshinde teslim edilen alandan kaynaklı her hangi bir zararın olmadığının tespiti ve kiracının yukarıda yazan maddeler nedeni ile doğmuş veya doğacak her hangi bir borcunun olmaması halinde kiracıya fesihten 3 ay sonra iade edilecektir.
23- Kiracı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının kendisine yüklediği edimleri yerine getirecek olup, buna ilişkin her türlü belge ve dokümanı Bina yönetimi veya Bina İş Sağlığı Güvenlik uzmanına ilk talep halinde derhal verecektir.
24- Bina yönetimi ihale şartnamesinde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir.
25- İstekli yatırımcı adaylarının B1 blok 2. Kat 153 kapı numaralı yönetim ofisine müracaat etmeleri ve gerekli bilgi almaları rica olunur.

EGS BUSINESS PARK BİNA YÖNETİMİ